Tuesday, June 1, 2010

Amelia


کاش یک هواپیمای یک نفره داشتم و باهاش پرواز می کردم روی سر جاده های طولانی که بین دشت های خالی دراز کشیدن،

عصر روزهای تعطیل تقویم

.

سه یک هشتادوهشتNo comments: