Thursday, November 18, 2010

...


آن قدر چاق است زن که تمام پایه های پل فلزی را می لرزاند
ارتعاشش
کف کفش هایم را سوراخ می کند
.
.
.

1 comment:

Ermia said...

خوب بــــــود